Seznam publikací a přehled o odborné činnosti
doc. PhDr. Miloš Calda, katedra amerických studií, IMS FSV UK
Kapitoly v monografiích
- "The Roundtable Talks in Czechoslovakia 1989-1990" (uveřejněno v knize The Roundtable Talks and the Breakdown of Communism vydané v r. 1996 nakladatelstvím The University of Chicago Press, Chicago; (str. 135-177, podíl 21%). Hlavní editor prof. Jon Elster, University of Chicago.
- Irsko. Kapitoly "Historie", "Obyvatelstvo a osídlení", "Kultura" (části "Literatura a divadlo", "Výtvarné umění", "Hudba"), "Prostředky hromadné informace". Kolektivní práce, rozsah mého příspěvku 31 stran. Institut zahraničního obchodu/ČTK. Praha 1978.
- "Dvakrát do téže řeky? Resuscitace doktríny sociálfašismu a americká levice po uzavření sovětsko-německého paktu o neútočení", in: Politologie: Ideje a dějiny. Sborník k 75. narozeninám Theodora Syllaby, ed. Václav Veber. nakl. Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, edice Prométheus sv. 47, 2001, str. 94--111. ISBN 80-7041-448-0
- Zahraniční politika České republiky 1993-2004, Otto Pick, Vladimír Handl (eds.) a kolektiv autorů, Ústav mezinárodních vztahů, Praha 2004. ISBN 80-86506-39-8. Můj příspěvek: "Česko-americké vztahy: od vzdálené alternativy k blízkému spojenectví" (str. 93-98).
- Viribus Unitis: nedosti bylo Jana Křena. Janu Křenovi k pětasedmdesátinám. Kristina Kaiserová a Jiří Pešek (eds.). Albis international Ústí nad Labem 2005. ISBN 80-86971-03-1. Můj příspěvek: Spory o podstatu fašismu a počátky americké nezávislé levice" (str. 87-102).
- Studia Territorialia I - 2001. Acta Universitatis Carolinae. (vědecký redaktor, autor Úvodu). Karolinum Praha 2002. ISSN 1213-4449 (Úvod str. 7-14)
- Studia Territorialia V - 2003. Acta Universitatis Carolinae. (vědecký redaktor, autor Úvodu). Karolinum Praha 2005. ISBN 80-246-0912-6. (Úvod str. 7-15)
- Předmluva in: Hana Ripková, Vysoké školství v USA. Karolinum 2006. ISBN 80-246-1151-1. (str. 9-12).
- Foreword [Předmluva]. In CALDA, Miloš (ed.). Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. V-2003. 1st ed. Prague : Karolinum, 2005, s. 7-15. ISBN 80-246-0912-6.
- Politologické instituty v USA [U.S. Think Tanks]. in PEŠEK, Jiří (ed.). Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. VIII-2005. 1st ed. Prague : Karolinum, 2006, s. 57-76. ISBN 80-246-1238-0.
- Facing Centers and Peripheries, Old and New: the Czech-U.S. relations since 1993. in Contributions of the Moravian Brethren to America, Selected Papers from the COnference of the Czechoslovak Society of Arts and Sciences, at the Moravian College, Bethlehem, Pennsylvania, June 8-10, 2007. Ed by Zdeněk V. David. The Publishing House of the Czechoslovak SOciety of Arts and Sciences, New York, NY 2008. pp. 1-5 ISBN 978-0-615-20256-3

Working Papers
- Working Paper No. 127 "Demographics Slump vs. Immigration Policy: The Case of the Czech Republic". Presented on November 1, 2005 at the Center for Comparative Immigration Studies, University of California at San Diego.

Původní práce v odborných časopisech
- Analytické články o vývoji v Československu a ČR, každý v délce 10 str. A4, zveřejňované v rubrice "Constitutional Watch" čtvrtletníku East European Constitutional Review, Chicago. Jaro 1992, zima 1993, léto 1993, léto/podzim 1994, zima 1995, jaro 1995, léto 1995.
- "Globální vesnice nebo globální město? Třicet pět let od vydání McLuhanova díla Jak rozumět médiím", Mezinárodní politika, 8/1999.
- "43. americký prezident", Mezinárodní politika 12/2000, str. 4-5.
- "Trnitý proces formování nové americké administrativy", Mezinárodní politika 2/2002, str. ?-?.
- "Imigrace a americká společnost", Mezinárodní politika 10/2003, str. 9-10.
- "Etnické lobby a jejich vliv na zahraniční politiku Spojených států", Mezinárodní politika 4/2004, str. 13-14.
- "Vnitropolitické determinanty americké zahraniční politiky", Mezinárodní politika 3/2005, str. 8-10.
Vysoké školy v USA [Colleges and Universities in the United States]. Forum, Časopis Univerzity Karlovy v Praze Vol. 2, 5/2006, s. 42-43. ISSN 1211-1724.
- "Ideologie a pragmatismus v americké politice: od minimálního státu nazpět k přebujelému?", Mezinárodní politika 2/2007, str. 4-6.

Recenze
- "Dvojsečnost americké tradice", Mezinárodní vztahy 3/98, str. 84-88. (Recenze knihy S. M. Lipset, American Exceptionalism: A Double-Edged Sword, New York 1996).
- "Euroskeptický pohled na Evropskou unii", Prostor, č. 43/44 (podzim 1999), str. 169-180 (recenze knihy John Laughland, The Tainted Source: The Undemocratic Origins of the European Idea, Little, Brown and Co. 1997, Warner Books 1998)
- "Totalitarismy 20. století v konfrontaci", Soudobé dějiny 4/2004, str. 146-151. Recenze práce Novák M. (ed.), Komunismus a fašismus, Praha 2002.
- "Kovbojský kapitalismus: evropské mýty, americká realita", Mezinárodní politika 11/06, str. 39-40. Rezenze práce Olaf Gersemann: Cowboy Capitalism: european Myths, American reality. Cato Institute Washington D.C. 2004.

Různé závažné práce
- Kompletní soubor textů a testů pro Státní jazykovou zkoušku v České (tehdy socialistické) republice. Odhad rozsahu: 30 str. Připraveno pro Ministerstvo školství ČSR, Praha 1989.
Písemná dobrozdání
- Posudky projektů českých uchazečů, kteří žádají o stipendium Fulbrightovy komise (v r. 1995, 1996, 1997, 1998, 1999). Ročně 10 až 15 dobrozdání.
Učební texty
- Čítanka odborných anglických textů pro posluchače FF UK. Sekce ¨Filosofie", ss. 37-50. SPN Praha 1974. Redigovala Karla Hyánková.
- Čítanka textů pro kurz Documents of American History II (IMS FSV UK),

Přednášky typu "invited speaker"
"From a Distant Wonderland to a Nearby Disneyland: America in Czech Eyes before and after 1989. Salzburg Seminar Session NO??? , listopad 1994
"Rules and Procedures in Czech Parliament" (spoluautor Mark Gillis). Konference "Rules and Procedures in Post-Communist Legislative Bodies", Center for Constitutionalism in Central and Eastern Europe, University of Chicago, Chicago (USA), listopad 1994.
"Jazz as a politically incorrect genre". Konference "America in Central/Eastern Europe; Past and Present. North American Studies Center, Lodžská univerzita, Lodž (Polsko), červen 1995.
"Czech-American cultural transfers in the Interwar Period". Konference Pilsen Talks 1998, květen 1998 (byl jsem též spoluorganizátorem celé konference) - "Constitution-Making in Post-Communist Countries: A Case of the Czech Republic", výroční konference APSA (American Political Science Association), Atlanta, GA, USA, září 1999. (soubor typu PDF, 201kB)
- "Několik poznámek o politické tradici Spojených států", seminář Centra pro ekonomiku a politiku "USA a ČR - blízcí, nebo vzdálení?", Praha, 14. května 2001
- "Akademická svoboda v USA ", Konference FSV UK a Centra pro otázky životního prostředí UK "Konzolidace vládnutí a podnikání v ČR a v Evropské unii", sekce "Univerzity a vzdělání", Praha, 1. listopadu 2002, tiskem v Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii: příspěvky z konference konané ve dnech 31.10.-2.11.2002. 3, Univerzity a vzdělání. Ed. Jiří Pešek, Ota Konrád, Blahoslav Hruška. Matfyzpress 2002. ISBN 80-86732-00-2.
"Politologické instituty v USA" Referát na konferenci FSV UK "Univerzity a stát", sekce "Univerzity a vzdělání", Praha, listopad 2003.
"Globalizace a americká společnost" Referát na konferenci "Rozvoj české společnosti v Evropské unii", pořádané v říjnu 2004 FSV UK, společensko-vědními katedrami Filozofické fakulty UK a Centrem pro otázky životního prostředí.
Účast na konferenci American Studies Association Annual Meeting 2004, Atlanta, Georgia, USA, listopad 2004, vystoupení na celosvětové poradě ředitelů programů amerických studií, vystoupení na panelu "Stomping at the Savoy".
"Analýza voleb v USA 2004", přednáška na semináři Centra pro ekonomiku a politiku "Prezidentské volby v USA", Praha, 9. listopadu 2004. Redigovaný text pod názvem "Analýza letošních voleb v USA" v Ekonomika, právo, politika č. 37/2005, str. 11-18, ISBN 80-86547-37-X, ISSN 1213-3299.


Habilitační práce
- The American Left and the Challenges of the 1930s. Vydáno v edici FF UK, 246 str. A4, 1998.

Diplomová práce
- Ideová orientace díla E. A. Poea. Diplomová práce, 85 stran, předložena a obhájena na FFUK v r. 1967.

Účast na řešení grantů
- Posudek grantové přihlášky č. 405/94/0809 (Komunikativní metoda výuky CJ) (Pro Grantovou agenturu ČR, leden 1994).

Populární články
- "Encyklopedie naivity" (recenzní článek o knize P. Hollandera Political Pilgrims; Přítomnost 3/91). - "Bez zpětné vazby to nejde" o principu většinového zastoupení v demokraciích. Přítomnost 1/1992.
- "Kanadské (quebecké) paralely" (o obdobách Čs. republiky a Kanady) Přítomnost 1/92. -- "Přemítání o rozhlasu", Přítomnost 2/1991.
- Pravidelné komentáře v rubrice "Observatorium" v měsíčníku Přítomnost (červen 1990 -- listopad 1992; 1996), každý v rozsahu 10 stran A4, celkem 30 článků.
- "René Wellek vzpomíná" (o René Wellekovi a Peteru Demetzovi), Literární noviny 45/1992.
- "Tma o polednách", recenze stejnojmenného románu Arthura Koestlera, Literární noviny 15/1992.

- "Exodus a zapomnění", 6 str., Prostor, č. 36 (únor 1998).
- "Společnost, která nemá v paměti feudalismus: několik marginálií o americké specifice", 6 str., Prostor, č. 40 (jaro 1999).

Překlady odborných prací z angličtiny a do angličtiny
- Člověk a lidská práva. Dokumenty OSN k lidským právům. 102 str., Horizont, Praha 1969
- Marshall McLuhan, Jak rozumět médiím, 348 s., Odeon, Praha 1991.
- Karl R. Popper, Otevřená společnost a její nepřátelé I. Původně překládáno v letech 1985-88 pro "Samizdat", 356 stran, OIKÚMENÉ Praha.1994.
- René Wellek, Austin Warren, Teorie literatury (rukopis odevzdán v r. 1992 Odeonu, Praha, vydání zpožděno zánikem nakladatelství. 559 s., Votobia, Olomouc 1996.
- Robert B. Reich, Dílo národů. 356 s. Prostor, Praha 1995.
- František Weyr, Základy theorie právní (překlad do angličtiny, 243 stran A4, chystaný k vydání v Oxford University Press, Oxford/New York)
- Etienne Gilson, Bůh a filosofie. (původně pro "Samizdat") 120 s., OIKUMENÉ, Praha 1995.
- Roger Scruton, Slovník politického myšlení. (jedna třetina hesel, rozsah 60 stran A4); Samizdat, Praha 1986. 2. vydání (183 s.) v nakl. Atlantis, Brno 1990, 1999.
- Edgar Wind, Umění a anarchie (Reithovy přednášky). Rukopis (150 str. A4) odevzdán v r. 1969 nakladatelství Obelisk, Praha (v důsledku okolností po r. 1968 nevydáno).
- Unearthing Ancient Egypt. Monografie Egyptologického ústavu UK. Překlad do angličtiny. 120 str., Univerzita Karlova, Praha 1992.
- Petr Smolík & Bedřich Roth, Kleine-Levin Syndrome. Monografie z oboru psychiatrie. Překlad do angličtiny. 94 str., Univerzita Karlova, Praha 1989.
- Henry Kissinger, Umění diplomacie. 916 str., Prostor 1996.
- R. J. W. Evans: Rudolf II. a jeho svět. 384 str., Mladá fronta 1997.
- Noam Chomsky, Perspektivy moci. 244 str., Karolinum 1998.
- Nikolaj Tolstoj, Oběti Jalty, 460 str., ElkaPress, 1998.

Beletristické překlady z angličtiny
- Vlak do pekla. Výbor z anglo-amerických sci-fi povídek. Z angl. přel. Oldřich Černý, Miloš Calda, Viktorie Klásková. 79 str. Můj podíl činí 40 %. Albatros, Praha 1976, 2. vydání 1983.
- Joe Kaufmann, Proč a jak. 127 str., Albatros, Praha 1981.
- Morris West, Cassidy. 259 str., Svoboda, Praha 1991.
- Hammond Innes, Zlatá šachta. 284 str., Svoboda, Praha 1985.
- Frank Leonard, Schránka 100. 132 str. Svoboda, Praha 1988.
- David Lodge, Pěkná práce. 286 str., Svoboda, Praha 1992.
- C. S. Lewis, Mlčící planeta, 194 str. A4 (rukopis odevzdán nakl. Rozmluvy,. Praha)

Redakce monografií
- Američtí prezidenti (v orig. Die amerikanischen Präsidenten, kol. něm. autorů), Prostor 1999 (odborná redakce publikace)

Posudky akademických textů
- posudek habilitačního spisu Tomáš Pospíšil (MU Brno), Obraz Afroameričanů v americkém filmu 20. století, vyd. Nadace Universitas masarykiana, edice Heureka, 2003.
- posudky rigorózních prací předkládaných Institutu mezinárodních studií FSV UK a PF UK
- posudky bakalářských a magisterských diplomových prací předkládaných Institutu mezinárodních studií FSV UK - každoročně zhruba 20 prací.
- Recenzentem (spolu s prof. S. Rakovou) práce: Hana Ripková, Vysoké školství v USA. Karolinum 2006. ISBN 80-246-1151-1.

(revidováno k 25. březnu 2007)

Zpět na stránku M. Caldy